Skip to content

Regulamin

Regulamin Konkursu „SkinPen”

Regulamin Konkursu „SkinPen”

§1

Postanowienie ogólne

1.  Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora portalu Instagram, zwanym dalej „Konkursem”.

2.  Organizatorem Konkursu jest wyłączny dystrybutor kosmetyków iS Clinical i urządzenia SkinPen Precision na terenie Polski,  P.A.D. Technologies Ltd. sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Belgijskiej 11/9, 02-511 Warszawa, (dalej „Organizator”).

3.  Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach od 7.03.2022 do 13.03.2022 r (dalej: „Czas Trwania Konkursu”) w serwisie społecznościowym Instagram (dalej: „Serwis Instagram” lub „Instagram”.

4.  Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnych uczestników Konkursu, którzy w możliwie najbardziej kreatywny sposób wykonają zadanie konkursowe w postaci: nagrania i opublikowania na swoim instagramowym profilu krótkiego video o tym jakie korzyści wniesie SkinPen do praktyki w Twoim gabinecie. (dalej: „Zadanie Konkursowe”).

5.  Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Instagram, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem Instagram. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi Instagram, (b) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

6.  Uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody, uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

7.  Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie.

8.  Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

§2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.  W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, mające wykształcenie medyczne lub dyplom ukończenia studiów kosmetologicznych oraz miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnik”, „Uczestnicy”). Dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

2.  Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3.  Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.

4.  Na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których Zadanie Konkursowe w jakikolwiek sposób ma na celu ośmieszenie, powoduje lub mogłoby powodować negatywne skutki dla marki iS Clinical i/lub Skinpen lub Organizatora.

5.  Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Konkursu (do celów księgowych, do kontaktowania się z Uczestnikiem oraz do innych czynności związanych z realizacją Konkursu i wykonywaniem uprawnień wynikających z Regulaminu Konkursu). Dane zwycięzcy Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

6.  Uczestnicy, którzy zostaną laureatami Konkursu, zostaną poproszeni w drodze wiadomości prywatnej, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych, w szczególności danych adresowych. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania Nagrody. Brak wypełnienia tego warunku, będzie skutkować przyznaniem nagrody uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem nagrody.

7.  Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji. Po tym czasie, dane zostaną usunięte.

8.  Dane zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z odprowadzeniem przez Organizatora podatku od nagród.

9.  Uczestnik oraz zwycięzca Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, a także wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na przetwarzanie jego danych. Sprzeciw nie będzie miał wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jego wniesieniem. Każdej osobie przysługuje prawo skargi do organu nadzoru ochrony danych osobowych na proces przetwarzania jego danych przez Organizatora.

10.Uczestnik ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych do osobowych do organu nadzorczego.

11.W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia laureatów Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 3

Przebieg Konkursu

1.  Zadanie Konkursowe polega na zamieszczeniu  na swoim profilu na Instagramie krótkiego video kreatywnie prezentującego spodziewane korzyści wprowadzenia urządzenia SkinPen Precision do oferty gabinetu i uargumentowania w ciekawy sposób swojego wyboru.

§4

Zasady przyznawania nagród w Konkursie

1.  Spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych Komisja wybierze 3 Zgłoszenia konkursowe.

2.  Główną nagrodę w postaci urządzenia SkinPen Precision otrzyma Uczestnik Konkursu, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne przez Komisję Konkursową. 

3. Za zdobycie II i III miejsca Laureaci otrzymują następujące nagrody: II miejsce – zestaw kosmetyków iS Clinical PURE CALM COLLECTION, III miejsce – zestaw kosmetyków iS Clinical YOUTHFUL HYDRATION COLLECTION

4.  Zwycięskie Zgłoszenia konkursowe („Laureat”, „Zwycięzca Konkursu”) zostaną wybrane przez Komisję Konkursową wg następujących kryteriów:

a. jakość wykonania,

b. tematyka,

5.  Zwycięzcy Konkursu, zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram. 

6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z nagród, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu. 

7. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu nagrody, braku kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu we wskazanym terminie, lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 3 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku nagrody. 

8. Wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator.

§5

Nagrody w Konkursie

1.  Nagrodami w Konkursie są: urządzenie SkinPen Precision, zestaw kosmetyków iS Clinical Pure Calm Collection oraz zestaw kosmetyków iS Clinical Youthful Hydration Collection.

§6

Postępowanie reklamacyjne

1.  Reklamacje dotyczące Konkursów należy składać adres mailowy: padtech@padtech.pl z dopiskiem w tytule maila „REKLAMACJA KONKURS Seminarium”

2.  Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. 

3.  Reklamacje można wnosić w czasie Trwania Konkursu, a także nie później niż w terminie 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. 

4.  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.

5.  Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.

§7

Postanowienia końcowe

1.  Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej skinpen.com.pl.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskich Zgłoszeń konkursowych również do celów promocyjnych samego Konkursu.

3.  Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

5.  Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.